VIZE
Škola pro úspěch všech!

MISE
Doprovázíme naše žáky labyrintem světa k ráji srdce.

Kontinuum VIA BEROUN

Naše škola má jasnou VIZI (víme, co chceme), inspirujeme se různými směry a zároveň chceme inspirovat naší vlastní pedagogickou cestou, která vede k aktivnímu postoji žáků.

Prostředí

Prostředí, kterým jsme obklopeni, nás utváří. Škola se nachází v královském městě Berouně zasazeném v krásné okolní přírodě. Prostory školy připravujeme moderní, podnětné, estetické a budou navozovat domácí atmosféru. Pro efektivitu vzdělávání jsou totiž nosné především podmínky ve smyslu bezpečného prostředí školy, přátelského klimatu a celkově pozitivní atmosféry. Ve třídách prvního stupně bude maximálně 16 žáků, na druhém stupni pak maximálně 20 žáků.

Při vzdělávání využíváme různorodé didaktické pomůcky, literaturu, učebnice, IT techniku a další rozmanité zdroje informací.

Tým

Pro úspěch školy jsou podstatní lidé, kteří jsou její součástí. Tým školy VIA BEROUN představují všichni zaměstnanci od pana školníka, kuchařů, uklízeček, administrativních pracovníků, až po pedagogy, zástupce a ředitele školy. Ti všichni působí svým specifickým způsobem na žáky a na sebe navzájem a naplňují tak společné poslání – misi: Doprovázíme naše žáky labyrintem světa k ráji srdce… V duchu tohoto společného záměru jsou v dnešní složité době žáci podporováni, aby na své jedinečné cestě aktivně objevovali svůj potenciál a směřovali k rozvoji hodnot, dovedností a gramotností.

Tým VIA BEROUN sdílí při své práci hodnoty 4S:

 • smysluplnost,
 • spolupráce a sdílení,
 • spoluzodpovědnost a
 • smích.

Profesionalita

Kvalita pedagogů a ostatních zaměstnanců je odborně i lidsky vysoká. Vyžadujeme odpovídající vzdělání a sdílení hodnot a koncepce školy. U českých pedagogů požadujeme aktivní znalost anglického jazyka a u všech pedagogických pracovníků pak dovednost využívat moderní metody práce. Výuku anglického jazyka budou zajišťovat jazykově a odborně kompetentní pedagogové (rodilí mluvčí). Všichni zaměstnanci VIA BEROUN budou podporováni a cíleně vedeni k dalšímu vzdělávání.

Potenciál

Chceme, aby naši žáci našli každý sebe sama, své místo ve světě, a tak byli v životě šťastní. Podpoříme je v objevování a rozvoji jejich silných stránek a talentů. Pro hledání individuálního potenciálu žáka využívají pedagogové pestré didaktické nástroje a volí inspirativní výuková témata.

Motivace

Chceme podporovat v žácích jejich přirozenou touhu po poznání, a podnítit v nich tak pozitivní vztah ke vzdělávání, ke škole, k životu. Vzdělávání musí žáky bavit, být pro ně přitažlivé a zajímavé, aby při něm mohli zažívat radost z úspěchu. Toho dosahuje učitel VIA BEROUN pestrou volbou metod práce a hodnocení, způsobem komunikace s žáky, s rodiči, s kolegy, respektem individuality každého žáka, pochopením, přijetím, partnerským přístupem. Ve škole je takto budováno bezpečné prostředí a pozitivní atmosféra, kde se nikdo nemusí obávat vyjádřit slušně a klidně svůj názor či pocit.  Když budou žáci chodit rádi do školy, budou jednou rádi dále studovat, budou rádi pracovat, rádi žít…

Bilingválnost

Anglický jazyk je přirozenou součástí života školy a pro děti je dvojjazyčné prostředí běžné od první třídy. S anglickým učitelem komunikují nejen při vyučování, ale také při volnočasových aktivitách, neformální komunikaci a o přestávkách. Vlastní výuka je v první až třetí třídě ve více než 30% v angličtině, ve čtvrté a páté třídě je to 40%.

Hodnoty

Naše škola je založena na hodnotách a vedeme k nim také cíleně své žáky. Chceme, aby z nich vyrostli zdravě sebevědomí lidé zodpovědní za sebe, své okolí i okolní svět, kteří naleznou sami sebe a své místo ve světě. Náš žák je:

 • ČESTNÝ
 • ODVÁŽNÝ
 • LASKAVÝ
 • PEČUJÍCÍ

Dovednosti

Vedeme žáky k rozvoji životních dovednosti (soft skills) potřebných pro aktivní osobní, profesní a občanský život. Náš žák je:

 • KOMUNIKUJÍCÍ
 • KRITICKY MYSLÍCÍ
 • KOOPERUJÍCÍ
 • KREATIVNÍ

Gramotnosti

Naučené znalosti aktivně uplatňují naši žáci v různých životních situacích, a to každý podle svých individuálních možností. Gramotnosti jsou vztaženy k jednotlivým předmětům či oborům lidské činnosti. Z jejich hlediska je náš žák:

 • AKTIVNÍ
 • SAMOSTATNÝ
 • ORGANIZOVANÝ
 • REFLEKTUJÍCÍ

Hodnocení

Hodnocení v naší škole je formativní a odpovídá 4P:

 • pestré,
 • pozitivní,
 • posouvající a
 • podporující.

Zároveň dodržujeme rovnováhu:

 • Sebehodnocení
 • Vzájemné hodnocení
 • Hodnocení učitelem

Hodnocení na vysvědčení je kombinací známek a slovního hodnocení a tvoří jej společně učitel s žákem.

Týdenní výukový plán

Předmět ŠVP VIA BEROUN
1. 2. 3. 4. 5.
Český jazyk Čj 7 7 7 7 7
Anglický jazyk Aj 2 3 4 5 5
Další cizí jazyk Dj 1 1
Matematika Ma 4 4 4 4 4
Svět Sv 4 4 4 2 + 2 2 + 2
Umění Um 2 + 1 2 + 1 2 2 2
Sport Sp 2 2 2 2 2
Extra English 5 4 4 2 2

Modře podbarvené – výuka v anglickém jazyce

Výuka probíhá v blocích, do kterých jsou započteny jednotlivé hodiny týdenního plánu.

Specifika naší školy

Od první třídy se učíme anglicky. Rodilí mluvčí vytváří přirozené jazykové prostředí a pro děti je pak jazyk běžný komunikační prostředek. Nebiflujeme slovíčka, ale komunikujeme, zpíváme, hrajeme si, bavíme se angličtinou.  Učíme systémem Cambridge English.

Cílíme na rozvoj hodnot našich žáků:

 • Oázy – blok zahajující každý den
 • Assembly – pravidelná setkávání žáků a pedagogů školy
 • Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney – systematický nástroj zařazený do našeho vzdělávacího programu (hvcm.cz).

Učivo integrujeme do výukových témat, ve kterých je propojené učivo z různých předmětů. Poznatky tak nejsou předávány izolovaně ale komplexně. Žáci tak mohou nahlížet na věci z celkového pohledu. Témata jsou pro žáky motivující, blízká jejich životu a zábavná.

Podporujeme přirozené vzdělávání ve skutečném světě. Mimo lavice školy se dá učit všechno. Chodíme na exkurze, vycházky, do divadel, do muzeí, do přírody, setkáváme se s odborníky z praxe, zveme je do školy, učíme venku, co se dá…

Od začátku vzdělávání vedeme žáky ke schopnosti výběru jim blízkého tématu, jeho zpracování a výsledné prezentaci. Na konci prvního stupně se pak žáci věnují cíleně jednomu zvolenému tématu, které na závěrečné konferenci po prvním resp. druhém stupni představí jako svou absolventskou práci.

V šesté třídě se v souhrnném předmětu společnost a věda zaměřujeme na základní výstupy širšího okruhu vzdělávacích oblastí a od sedmé třídy se žáci specializují na obory, pro které mají předpoklady a jsou jim blízké. Ve výstupech těchto oborů jdou více do hloubky.

Vánoční období patří i ve škole k těm nejkrásnějším. Setkáváme se tedy s rodiči a navozujeme společně příjemnou atmosféru tohoto období.