FAQ2021-01-27T09:24:41+01:00
Kdy škola VIA BEROUN zahájila svůj provoz?2023-10-02T14:08:59+02:00

ZŠ VIA BEROUN zahájila svou činnost v září 2021. Otevřeli jsme první třídu základní školy a přípravnou třídu pro děti posledního ročníku mateřské školy. Registrovat k zápisu se můžete zde, pro předškolní třídu vyplňte přihlášku zde a odešlete na email: hopfinger@viaberoun.cz.

Kolik žáků je a bude ve třídě?2023-02-17T21:14:53+01:00

Na prvním stupni je ve třídě maximálně 16 žáků, na druhém stupni to pak bude 20 žáků ve třídě. Tyto počty nám umožňují individuální přístup a zároveň jsou nosné pro vytvoření rodinné atmosféry ve třídě a ve škole.

Kde se škola nachází?2023-10-02T14:00:57+02:00

Od školního roku 2021/2022 provozujeme naši školu v pronajatých prostorách SOŠ a SOU Hlinky. Máme k dispozici jedno patro s pěti učebnami, sborovnou, klubovnou, šatnou a sociálním zařízením. Využíváme také další prostory školy, jako je tělocvična, venkovní hřiště a školní jídelna. Prostory jsou uzpůsobené tak, aby odpovídaly našim požadavkům, splňovaly hygienické normy a my jsme se v nich cítili příjemně.  Naši žáci vstupují do školy vstupem přes lávku, který je oddělený od provozu učiliště.

Na projektu nové budovy intenzivně pracujeme, na vizualizace areálu se můžete podívat zde.

Plánujete otevřít také mateřskou školku?2023-02-17T21:12:47+01:00

Máme otevřenou třídu pro předškoláky. Takové třídě, která je provozována v rámci ZŠ, se říká přípravná třída. Více podrobností zde.

Vlastní mateřskou školu plánujeme v nových prostorách – tedy od školního roku 2025/2026 (dle harmonogramu stavby nového moderního areálu v bývalé Tibě). Tam se chystáme otevřít 5 oddělení po 16 dětech. Program ve školce bude také česko-anglický a povedou jej rodilí mluvčí a české paní učitelky.

Jaká je cílová kapacita školy?2023-02-17T21:09:08+01:00

Ve třídě prvního stupně bude maximálně 16 žáků, na druhém stupni pak 20 žáků. V plánované mateřské školce bude v oddělení 16 žáků.

Cílová kapacita provozu v pronajatých prostorách je max. 80 žáků základní školy.

Poté se přestěhujeme do nově vybudovaných prostor v areálu bývalé Tiby (výstavbu již chystáme a můžete se podívat na vizualizace zde). Tam se přestěhujeme a doplníme postupně až do maximální kapacity školy, což je 5 oddělení MŠ po 16 žácích (80 žáků), 10 tříd prvního stupně po 16 žácích (160 žáků) a 8 tříd druhého stupně po 20 žácích (160 žáků). Celková cílová kapacita školy je tedy 400 žáků mateřské a základní školy. K této kapacitě však půjdeme postupnými kroky. Věříme, že tak pomůžeme v regionu s nedostatečnými kapacitami škol, souvisejícími také s demografickým růstem.

Tabulka níže ukazuje model nárůstu kapacity školy až do maximální výše naplnění:

 

Jaká je organizace dne žáků základní školy?2023-02-17T21:07:47+01:00

Vyučování probíhá každý den od 8:30 do 15:00, a to již od první třídy (na druhém stupni některé dny do 15:50). V pátek vyučování končí ve 12:30. V provozu je také školní družina, a to v časech od 7:30, odpoledne do 17:00 (v pátek do 15:30). Vyučování probíhá v ucelených blocích a je pestré, aby nadstandardní délka vyučovacího dne nebyla na úkor efektivity a aby nebyla zvláště pro menší žáky únavná.

Není vyučování do 15 hodin pro prvňáčky náročné?2021-01-27T21:21:31+01:00

Vyučující volí pestré metody práce, aby vyučování děti bavilo a tím pro ně vlastně nebyl ani časově delší vyučovací den tak náročný. Když sami děláme to, co nás baví, často ani nevnímáme čas a únavu. Stejné je to s dětmi. Aktivitami se baví, jsou jimi zaujaté, nevnímají čas, jsou ve stavu flow. Navíc vyučování se dnes neomezuje pouze na prostor mezi školními zdmi a na školní lavici. Chodíme hodně ven, pohybujeme se po škole a do odpoledního vyučování volíme také více výtvarných, hudebních či sportovních aktivit.

Samozřejmě, že vyučování do 15 hodin může být zpočátku pro menší žáky náročnější, ale výše uvedenými a postupnými kroky to děti zvládají bez problémů. Zkušenosti vedení naší školy ukazují, že to jde a funguje. Při přípravě vzdělávacího programu jsme studovali průběh vyučování na zahraničních školách (Británie, Belgie, USA) a vyučování do odpoledních hodin je tam běžné. Děti tak tráví v období, kdy jsou připravené a motivované k získávání nových zkušeností, dovedností a informací, čas ve škole smysluplně a efektivně.

Učí se Hejného matematika?2023-02-17T21:04:48+01:00

Matematiku (a nejen ji) učíme konstruktivisticky. Používáme k tomu principy našeho školního vzdělávacího programu: pestrost, smysluplnost a aktivitu. Učitelé využívají pestré metody, vzdělávací obsah je smysluplný a při vlastní práci je aktivita na žácích. Učitelé nepředávají hotové poznatky, žák dochází k řešení vlastními cestami, rozvíjí se jeho myšlení, tím učivu lépe porozumí a mnohem efektivněji je používá v praxi.

V použitých metodách se inspirujeme různými přístupy, nabízíme dětem nástroje a cesty jim individuálně blízké. Naši učitelé  principy Hejného matematiky znají a dle vhodnosti je používají (stejně jako i jiné metody).

Jakou metodou se děti ve VIA BEROUN učí číst?2023-02-17T21:02:14+01:00

Jako efektivní a přirozenou vnímáme genetickou metodu čtení, která bývá také někdy označována jako hláskovací. Dítě často ještě před započetím školní docházky intuitivně slova hláskuje, spojuje do celků (B – e – r – o – u – n = Beroun) a má z tohoto pokroku radost. Žáci se touto metodou učí rychle, přečtenému dobře rozumí. Postupuje se tak, že se nejprve učí velká a pak malá písmena.

Analyticko-syntetickou metodu, při níž se dětem představují všechny tvary daného písmene a uplatňuje se slabikování, budeme využívat individuálně pro žáky, kterým nebude genetická metoda vyhovovat, a také v případě, že žák přestoupí ze školy, kde se učil číst slabikováním.

 

Jaké písmo děti používají při psaní?2023-02-17T21:01:22+01:00

Vzhledem k tomu, že naše děti se  od 1. třídy učí současně český a anglický jazyk, rozhodli jsme se pro používání písma Comenia Script, které je nosné pro výuku obou zmíněných jazyků.

Jak je to s výukou angličtiny?2023-02-17T21:00:06+01:00

Anglický jazyk učí zkušení rodilí mluvčí, jazyk si žáci přirozeně spojují s konkrétními lidmi. Vnímáme to jako velmi efektivní pro nenásilný rozvoj jazyka.

Komunikačním jazykem našich žáků je tedy od první třídy kromě češtiny také angličtina, která je zastoupena v hodinové dotaci 33% a postupně tento poměr naroste na 40% ve čtvrté a páté třídě. Děti se budou vzdělávat v jazyce tak, jako kdyby chodily do mezinárodní školy, na rozvoj českého jazyka, tradic a kultury je samozřejmě také kladen důraz.

Co je zahrnuto ve školném?2023-10-02T14:01:41+02:00

Škola je provozována jako nezisková školská právnická osoba, jejímž jedním ze zdrojů příjmů je školné. Pro nové zájemce od školního roku 2023/2024 je školné stanoveno na 14.000,- Kč za měsíc při provozu v pronajatých prostorách . Platí se deset měsíců školního roku. Školné nepřesáhne však výši školného mezinárodních škol podobného typu. Nadace Tipsport nabízí již od první třídy žákům školy sociální stipendia, a to až do výše 100% školného.

Školné obsahuje:

  • jedinečný česko-anglický vzdělávací program,
  • výuku profesionálními pedagogy (v případě anglického jazyka rodilými mluvčími),
  • bohaté výukové materiály,
  • rozmanité pomůcky,
  • IT techniku,
  • další vybavení školy vytvářející kvalitní edukativní prostředí,
  • ranní družinu 7:30 – 8:30
  • školní výlety a exkurze,
  • při nástupu do školy 2 polo trička jako součást školního oblečení.

Školné neobsahuje stravné, dlouhodobější pobyty (školy v přírodě, lyžařský výcvik, zahraniční výjezdy apod.), aktivity nad rámec Školního vzdělávacího programu, kroužky a odpolední družinu od 15:30 (v pátek od 13:00). Poplatek za odpolední družinu od školního roku 2023/2024 je stanoven na 500Kč za měsíc.

Nosí žáci uniformy?2023-10-02T14:08:04+02:00

Naši žáci nenosí formální uniformy. Jako sounáležitost se školou nosí dva dny v týdnu polo trička v barvách loga školy (dvě s logem dostanou při nástupu od školy, další – i bez loga – již budou rodiče kupovat). Zbylé dva dny v týdnu mohou děti nosit oblečení dle svého uvážení a za dodržování zásad slušnosti, vhodnosti a estetického vzhledu (toto je formulováno ve školním řádu).

Přejít nahoru