Společnost Základní škola VIA BEROUN, š.p.o., se sídlem Hrnčířská 642, Beroun-Město, 266 01 Beroun (dále jen „Škola“) jako správce osobních údajů zpracovává údaje svých zaměstnanců, žáků, zákonných zástupců žáků a dalších osob, které přijdou se Školou do styku v rámci plnění činností Školy. Osobní údaje Škola získává přímo od subjektu údajů, případně vznikají v rámci realizace její činnosti (např. hodnocení či docházka žáků). Osobní údaje Škola zpracovává pro plnění právní povinnosti dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon a souvisejících právních předpisů a pro plnění úkolů ve veřejném zájmu ve smyslu článku 6, odst. 1., písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 216/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „Nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Poskytnuté osobní údaje může Škola použít pouze pro účely vedení školní dokumentace, organizaci školních či mimoškolních akcí a pro jiné účely související s běžným provozem Školy. V zákonem stanoveném rozsahu předává Škola osobní údaje státním orgánům nebo jiným oprávněným osobám (např. údaje o průběhu vzdělávání žáků dle vyhlášky 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, údaje o/z evidence úrazů dle vyhlášky 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů a další).

Osobní údaje, které Škola zpracovává v souhlasovém režimu dle ustanovení článku 6, odst. 1., písm. a) Nařízení, jsou údaje, které mají vymezený přesný účel zpracování, a subjekt údajů k tomuto zpracování dal svůj souhlas. Tento souhlas je svobodným, konkrétním, jednoznačným a dobrovolným projevem vůle, kterým subjekt údajů dává svým prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování jím uvedených osobních údajů. Před udělením souhlasu je subjekt údajů vždy informován o jeho právu tento souhlas kdykoliv odvolat.

Webové stránky www.viaberoun.cz (dále jen jako „Stránky“) provozuje Škola. Aby tyto Stránky správně fungovaly, umisťujeme malé datové soubory nazvané cookies do Vašeho zařízení, tak jako činí i většina provozovatelů webových stránek. Pro účely ochrany soukromí se pod pojmem cookies myslí soubory cookies a další podobné technologie, které mohou při návštěvě webových stránek automaticky shromažďovat dostupné údaje. Informace shromážděné tímto způsobem mohou obsahovat IP adresu, typ prohlížeče, operační systém, odkazující URL, informace o Vašich aktivitách na webových stránkách, data a časy návštěv webových stránek. Jednotlivé prohlížeče umožňují umísťování cookies na Vašem zařízení zablokovat. V takovém případě však bude funkcionalita webových stránek omezena. Na Školu je možné se k uplatnění vlastních práv v oblasti ochrany osobních údajů obracet buď emailem na adrese info@viaberoun.cz  nebo poštou na adresu školy Základní škola VIA BEROUN, Hrnčířská 642, Beroun-Město, 266 01 Beroun. Výše uvedenými způsoby je možné se na Školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle Nařízení. Odpověď na žádost subjektu údajů podává Škola v písemné podobě, a to doporučeným dopisem, zaslaným na adresu subjektu údajů.

Registrační formulář

Souhlasím se zpracováním osobních údajů mých a mě blízkých osob, které uvádím jakožto zákonný zástupce v tomto formuláři společnosti Základní škola VIA BEROUN, š.p.o., se sídlem Hrnčířská 642, Beroun-Město, 266 01 Beroun, pro účely zápisu, popř. přestupu do Základní školy VIA BEROUN.

Svůj souhlas uděluji do doby uskutečnění zápisu pro zvolený školní rok. Souhlas je udělen společnosti Základní škola VIA BEROUN, š.p.o.. Tato společnost je v roli takzvaného správce osobních údajů.

Práva a povinnosti týkající se ochrany osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)“ (dále jen „GDPR“) a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplnění.

Odesláním tohoto formuláře souhlasím se zpracováním mnou výše uvedených osobních údajů a potvrzuji, že jsem se seznámil se svými právy, která jsou uvedena výše. Zejména jsem se seznámil s právem odvolat tento souhlas dle čl. 7, odst. 3 GDPR. Tato svá práva mohu uplatnit prostřednictvím emailu na adrese info@viaberoun.cz . Prohlašuji, že jsem s těmito právy seznámil další osoby, jejichž údaje jsem prostřednictvím výše uvedeného formuláře poskytl.